Thông tin cổ đông

Tờ trình dự kiến lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024

Tờ trình dự kiến lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024

20 Tháng 6, 2024

Xin vui lòng bấm vào link để xem chi tiết :  Tài liệu đính kèm
Giấy đề nghị chuyển cổ tức 2019

Giấy đề nghị chuyển cổ tức 2019

10 Tháng 6, 2024

Xin vui lòng xem :  Tài liệu đính kèm
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VNT năm 2024

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VNT năm 2024

10 Tháng 6, 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM – HÀ NỘI                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                          ...
Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị VNT 2022

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị VNT 2022

09 Tháng 6, 2023

Xin vui lòng bấm vào link để xem chi tiết:   Tài liệu đính kèm