Tờ trình dự kiến thù lao HĐQT và BKS 2023

Xin vui lòng xem Tài liệu đính kèm